gerocultor, gerocultora? 

Ciències de la vida i la salut

Aquest mot està format pel formant gero- (variant de geronto-), que significa ‘ancià’, i la forma sufixada -cultor, que vol dir ‘que cultiva’ o, per extensió, que ‘té cura’. Tots dos formants són d’origen llatí i la forma sufixada comença per consonant. Això, normalment, comporta una vocal d’enllaç -i- i no pas -o-: horticultor, silvicultor, peuricultor, etc. Per tant, semblaria que la forma correcta ha de ser gericultor.

Cal tenir en compte, però, que la documentació indexada a Google (inclosos els llibres) mostren una gran vacil·lació entre les dues formes (gericultor i gerocultor). En castellà, la freqüència de gerocultor és molt més alta que la de gericultor. En català, en canvi, és més freqüent la forma gericultor.

Les formes geronticultor o gerontocultor no estan gairebé gens documentades.

Així, doncs, en un text en català és preferible usar la forma gericultor, tant per bona formació com per freqüència d’ús.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS