en sang 

Gramàtica

Segons el DIEC, la construcció més usual es forma amb a i no amb en:

acidúria f Concentració d’àcid a l’orina.

tiroxina f [...] disminueix la concentració de colesterol a la sang.

Hi ha 10 definicions del DIEC que contenen la construcció concentració de x al / a la y: acidúria, amoniúria, calièmia, glucèmia, hipocàpnia, ozonosonda, proteïnèmia, tiroxina, urèmia i uricèmia. El DEM construeix d’aquesta manera les definicions de acidúria, amoniúria, glucèmia, hipocàpnia, proteïnèmia, tiroxina i urèmia. La definició de uricèmia és construïda amb en la i els termes calièmia i ozonosonda o no tenen definició o no contenen cap expressió similar.

El DIEC no conté cap definició amb la construcció concentració de x a y.

Hi ha 4 definicions del DIEC que contenen la construcció concentració de x en el / en la y: dicroisme («...segons llur concentració en els líquids i segons...»), glucoràquia («Concentració de glucosa en el líquid cefaloraquidi»), insulina («...la concentració de sucre a la sang.») i ozonosfera («...una una concentració d’ozó més gran que en les capes contigües...»). El DEM construeix d’aquesta manera la construcció de glucoràquia (a més de la de uricèmia que ja hem esmentat).

Hi ha 3 definicions del DIEC que contenen la construcció concentració de x en un / en una y: concentració («Contingut d’un determinat element químic en una mena.»), diluir («Disminuir la concentració [...], esp. en una dissolució.») i enriquiment («...la concentració d’un element valuós en una mena.»). El DEM construeix d’aquesta manera la definició de concentració màxima urinària («La concentració més alta que pot atènyer un solut o grup de soluts a l’orina.»).

No hi ha cap definició del DIEC que contingui la construcció concentració de x en y.

Qüestions gramaticals

Les construccions del tipus a un/ a una, en comptes de en un/en una, es consideren agramaticals en els contextos que ens interessen.

La vacil·lació d’ús entre les preposicions a i en segurament fan que trobem en el DIEC ambdues construccions indistintament. Però si fa referència al sentit dins de, seria millor utilitzar la preposició en.

En cap definició i exemple del DIEC hi ha la construcció sense article.

En el DIEC hi ha un cert equilibri entre les construccions al / a la i en el / en la. Sembla, però, que la preponderància de les primeres pot ser deguda a la influència del DEM a l’hora de redactar les definicions del DIEC, ja que sembla que seria preferible usar la forma en el /en la.

Conclusions

- Per indicar la concentració d’una substància en una altra podem fer servir tant la preposició en com a seguida d’article definit.

- Malgrat tot, és preferible, per les raons adduïdes, utilitzar la preposició en.

- Si l’article que segueix la preposició és indefinit, aleshores, per raons gramaticals, cal fer servir la preposició en.

- No és recomanable ometre l’article en cap d’aquestes construccions.

Context

«Concentració de glucosa en sang en la sang

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS