abordats 

Gramàtica

El verb abordar és correcte en el sentit d’«emprendre o tractar un afer, un assumpte, una conversa» (DIEC). Es tracta d’un sentit figurat, de manera que és possible que en determinats contextos, sobretot més oficials o menys col·loquials, l’ús d’aquest verb pugui derivar en una construcció estranya, forçada o artificiosa. Fixem-nos en la construcció següent:

Acords que haurien de ser abordats directament en una propera visita.

Malgrat que des del punt de vista de la correcció lingüística, la frase no presenta problemes, podríem trobar alternatives més naturals o genuïnes, com ara «els acords tractats» o «els acords considerats».

D’altra banda, l’ús de la passiva «haurien de ser abordats» ajuda a reforçar aquesta manca de naturalitat de la frase. Es recomanable utilitzar una construcció més senzilla: «els acords s’haurien de tractar (discutir, debatre) en una propera visita».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS