espècies comensals o comensalistes 

Ciències de la vida i la salut

Segons el que es diu al GDLC, la forma comensal serveix per expressar els conceptes següents:

1 m i f Cadascun dels qui mengen plegats a taula.

2 adj i m BIOL /ECOL 1 Dit de l’espècie que viu en comensalisme amb una altra.

2 Dit d’aquesta mena d’associació.
 
En anglès també és així, com es pot veure al Webster («of, relating to, or living in a state of commensalism <commensal organisms>»). Per tant, no es pot atribuir a l’anglès l’ús de la forma comensalista, que segurament s’ha creat a partir del derivat comensalisme, sense tenir en compte que està expressant la mateixa idea que el primitiu comensal.

Per tant, d’acord amb els diccionaris, la forma correcta és comensal, i no pas comensalista.

En el context de la consulta, tampoc no sembla correcta la forma ubiqüistes, que hauria de ser ubiqües, ja que fa referència a la ubiqüïtat i no pas a l’ubiqüisme.

Context

«espècies animals que viuen a la ciutat: les oportunistes, les ubiqüistes ubiqües i les comensalistes comensals (que són les que es beneficien de la presència humana sense perjudicar-nos).

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS