gender mainstreaming 

Dret i ciències socials

El terme anglès gender mainstreaming està format a partir del mot mainstream, que tal com es defineix al Webster és «the prevailing current or direction of activity or influence», i la forma verbal mainstreaming vol dir «incorporation in the mainstream», tal com es pot veure en la definició genèrica que es dóna a IATE. En el cas del terme gender mainstreaming, el mainstream o corrent principal és el de la política general i el que cal incoporar-hi és la perspectiva de gènere. Tal com recull IATE, aquest terme es pot desenvolupar en anglès d’una manera més explicativa: «principle of integrating the equal opportunities for men and women dimension in all policies and activities». IATE recull també la traducció feta al castellà d’aquesta expressió: «principio de la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones».

La forma sintètica gender mainstreaming d’expressar aquesta idea no és tan fàcil de resoldre en altres llengües, com el català o el castellà, raó per la qual trobem una gran diversitat de propostes: incorporación de la perspectiva de género, incorporación transversal de la perspectiva de género, integración de la perspectiva de género, integración del género, integración de la igualdad de género, principio de incorporación de la dimensión de género, enfoque integrado de género, etc.

Sovint, però, es fa correspondre l’expressió transversalització de gènere (terme recollit al Cercaterm) com a equivalent de gender mainstreaming; altres vegades es parla de transversalitat de gènere, forma que no expressa la idea d’acció, sinó més aviat una qualitat o l’objectiu que es vol aconseguir, com es pot llegir en l’apartat 2 de l’article 41 de l’Estatut (Perspectiva de gènere):

Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.

També trobem aquest terme definit en la Guia de bones pràctiques (del projecte transnacional EQUAL), on en el seu Glossari d’igualtat d’oportunitats hi ha l’entrada transversalització de gènere (mainstreaming) amb la definició següent: «Literalment significa nedar dins del corrent principal. Pel que fa a les dones, vol dir anar cap al corrent principal en el sentit de sortir de la condició de marginalitat, entrar en el centre dels canvis, del poder i dels mecanismes governamentals. La Comissió Europea defineix "transversalització de gènere" com la "integració sistemàtica de les situacions, prioritats i necessitats d’homes i dones en la política amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats i mobilitzar totes les polítiques i les accions generals per aconseguir-ho". (Comunicació (96) 67 del 21.02.96).»

En tot cas, cal tenir en compte el que diu Emanuela Lombardo, professora de la Universitat Complutense de Madrid, sobre les limitacions d’aquest terme en el seu Diccionario sobre mujeres y ámbito local:

La traducción española del término mainstreaming de género con ‘transversalidad’ es parcial, puesto que recoge solamente un aspecto del mainstreaming: la introducción transversal de la perspectiva de género en todas las áreas, niveles, fases del proceso político. Sin embargo, la palabra ‘transversalidad’ no hace referencia al movimiento inverso, es decir a la idea que la perspectiva de género debe ser parte de la corriente política principal (mainstream) y debe tenerse en cuenta a la hora de establecer objetivos y prioridades de la agenda política principal.

En la base de dades de les Nacions Unides, UNTERM, la traducció a l’espanyol més habitual és generalización de la perspectiva de género o bé incorporación de la perspectiva de género. Potser aquestes solucions usades pels traductors de les Nacions Unides són més entenedores que la forma transversalització

Se’ns presenten, doncs, tres alternatives principals per traduir l’expressió gender mainstreaming que apareix en el títol següent:

 Polítiques d’igualtat: del principi de no discriminació al gender mainstreaming

redacció alternativa 1:  Polítiques d’igualtat: del principi de no discriminació a la incorporació de la perspectiva de gènere

redacció alternativa 2:  Polítiques d’igualtat: del principi de no discriminació a la generalització de la perspectiva de gènere

redacció alternativa 3:  Polítiques d’igualtat: del principi de no discriminació a la transversalització de la perspectiva de gènere

 

Context

Polítiques d’igualtat: del principi de no discriminació al gender mainstreaming

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Inter-Active Terminology for Europe (IATE). <http://europa.eu/languages/es/document/100>.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS