data rate, data size, frame rate i frame size 

Informàtica i Internet

En el context del vídeo digital ens trobem amb els següents termes, que trobem definits de la manera següent:

Frame - In the world of film and photography, this refers to one of the many individual images that comprise a roll of exposed film. In the digital world it refers to one of the many discrete still images that comprise a digital video or animation file. (Media Services Dictionary)

Per al català o per al castellà trobem, segons el context, que aquest terme pot traduir-se principalment per imatge, quadre, fotograma i també trama.

Frame rate, or frame frequency, is the measurement of the frequency (rate) at which an imaging device produces unique consecutive images called frames. The term applies equally well to computer graphics, video cameras, film cameras, and motion capture systems. Frame rate is most often expressed in frames per second (fps), or simply hertz (Hz). (Wikipedia)

Frames Per Second (fps) - The number of video frames displayed each second (also called frame rate). Most people perceive continuous motion at about 17 fps. A common standard for video delivered over the web is 15 fps, which reduces file sizes substantially (since most video is shot at roughly 30 fps) but still but allows for fairly smooth motion.(Media Services Dictionary)

Aquest concepte el trobem recollit a Solfcatalà amb la forma imatges per segon. Segons el context, però, podria rebre altres formes, com ara, velocitat de transmissió d’imatges.

L’expressió data rate és més polisèmica, com es pot veure en diverses fonts, com la Wikipedia:

Data rate can refer to:

o bé a The Free Dictionary, on es diu:

(1) The data transfer speed within the computer or between a peripheral device and the computer. See transfer rate.

(2) The data transmission speed in a network. For example, a 100BaseT Ethernet network is rated at 100 Mbps.

(3) The transmission speed of a realtime audio or video signal. For example, music files are commonly compressed in the MP3 format at 128 Kbps.

En el Media Services Dictionary, que és una obra més específica sobre el món del vídeo digital, trobem la definició següent:

Data Rate - An attribute assigned to a media file by a compression utility. It is a measure of the amount of digital information transmitted in a given unit of time—usually a second. Thus, a video could be encoded to play back at a rate of 500 kb/s. The data rate set for a file is usually influenced by the limitations of the target delivery medium. CDs, for instance, generally have a maximum transfer rate of 300 kb/s.

El Cercaterm recull el terme català velocitat de transferència de dades com a equivalent de data rate en el sentit de data transfer rate, però no està clar que aquesta forma pugui ser apropiada per al concepte que aquí es vol expressar. En algunes pàgines web hem trobat la forma castellana flujo de datos com a equivalent de data rate. Convindria que els especialistes aclarissin quin és el concepte que vol expressar data rate en el context de la consulta i si troben que l’expressió velocitat de transferència de dades pot ser adequada per expressar-lo.

Pel que fa a frame size i data size, a Internet es troben força ocurrències en què data size es fa correspondre mida de les dades (en castellà tamaño de los datos), i a frame size, es fa correspondre mida de la imatge (del fotograma, del quadre, de la trama, etc.). Sovint, aquestes expressions es troben sense article (mida de dades, tamaño de datos), però sembla preferible lingüísticament la forma amb article.

Context

2. La compressió del vídeo digital

2.1. Distribució de vídeo en xarxes
a. Perquè comprimir el vídeo?
b. El streaming ’progressiu’ vs. el streaming en temps real
c. Conceptes clau per a la compressió
d. Data rate, data size, frame rate, frame size

2.2. Comprimir amb Cleaner
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS