càmera d'os 

Ciències de la vida i la salut

Probablement aquest terme càmera d’os té relació amb el terme anglès bone chamber, que trobem il·lustrat en l’article: Reliable and efficient numerical simulation of a model of tissue differentiation in a bone chamber. Només s’ha pogut trobar una traducció d’aquest terme al castellà amb la forma cámara ósea (compareu Winet H y Hollinger JO. (1993) «Incorporación de polilactida/poliglicolidos a un defecto cortical: neosteogénesis en una cámara ósea.» Journal of Biomedical Materials Research 27, 667-676, i la versió original anglesa Winet. H. & Hollinger. J.O. (1993)
«Incorporation of polylactide/polyglycolide in cortical defect: neoosteogenesis in a bone chamber.» Journal of Biomedical
Materials Research 27. 667-676). Això, en català, hauria de ser cambra òssia, més que no pas càmera òssia. Però hi ha molt poca documentació sobre aquest terme.

Context

«En concret, es desenvolupen mecanismes mecànics com ara bioreactors i càmera d’os cambres òssies per a enginyeria de teixits per estudiar el microambient dels estímuls mecànics en les cèl·lules. S’ha posat un èmfasi especial en l’estudi de la transferència de càrrega de biomaterials a les cèl·lules o directament al teixit.»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS