metal·lacicle, metal·locens, metal·lacarbaborans 

Química

Tot i que els diccionaris només recullen el formant metal·lo-, amb les variants metal·li- i metal·l-, els termes de química inorgànica metal·laborans i metal·lacarbaborans apareixen a la versió catalana del llibre vermell de la IUPAC (Nomenclatura de química inorgànica. Recomanacions de 1990) amb una a al final del primer formant. En documents trobats a Internet apareixen també les formes metal·loborans i metal·locarborans, i en algunes pàgines en anglès es parla del metallaboranes i dels motalloboranes com a formes sinònimes. En canvi, en el mateix llibre vermell trobem la forma metal·locens (amb o). Pel que fa al terme metal·lacicle, no l’hem trobat dins del llibre vermell, però en la documentació en anglès trobada a Internet presenta la mateixa variabilitat que els metal·laborans. No hem sabut trobar cap document on s’expliqui la formació d’aquests mots i per què alguns presenten una a final en el primer formant. Tenint en compte, però, la informació trobada fins ara i la fiabilitat de les fonts, considerem que el més prudent és deixar els termes tal com s’han trobat en el text original.

Context

metal·lacicle, metal·locens, metal·lacarbaborans

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS