command line interpreter 

Informàtica i Internet

El terme anglès command line interpreter fa referència a un programa que llegeix línies de text introduïdes per un usuari i les interpreta d’acord amb un sistema operatiu donat i un llenguatge de programació determinat. Això vol dir que l’usuari ha de conèixer la sintaxi del llenguatge de programació per poder interactuar amb el command line interpreter, a diferència del que passa quan hi ha una interfície gràfica.

Aquest terme anglès consta d’un mot, command, que s’ha traduït al català (i també al castellà) de maneres molt diverses: comanda, ordre, comandament, instrucció, etc.). Vegem què hi diuen algunes fonts rellevants:

Ara bé, tinguem en compte que també hi ha el terme anglès instruction, que, segons SearchWinIT.com, és diferent de command:

command: In computers, a command is a specific order from a user to the computer’s operating system or to an application to perform a service, such as "Show me all my files" or "Run this program for me." Operating systems such as DOS that do not have a graphical user interface (GUI) offer a simple command line interface in which you type the command on a designated line in a display panel. In a system such as Windows, a graphical user interface lets you implicitly enter commands by selecting objects or word selections and clicking your mouse button on them. (Windows does offer a command line interface for certain facilities if you select the "MS-DOS Prompt" under "Programs.")

instruction: An instruction is an order given to a computer processor by a computer program. At the lowest level, each instruction is a sequence of 0s and 1s that describes a physical operation the computer is to perform (such as "Add") and, depending on the particular instruction type, the specification of special storage areas called registers that may contain data to be used in carrying out the instruction, or the location in computer memory of data.

Per tant, sembla clar que cal distingir instrucció d’ordre, tal com fa Softcatalà, que estableix la correspondència següent:

command: ordre
instruction: instrucció

Quant a l’expressió command line, Softcatalà proposa l’equivalent català línia d’ordres.

Pel que fa al terme command line interpreter, únicament el trobem recollit al Cercaterm amb l’equivalent català intèrpret de línia d’ordres. La font d’aquesta proposta recollida al Cercaterm és, per ara, desconeguda, per la qual cosa cal prendre-la amb precaució. Sobretot tenint en compte que des d’un punt de vista lingüístic l’expressió amb el mot línia en singular grinyola una mica. De la mateixa manera que diem línia d’ordres (encara que només hi hagi una ordre per línia cada vegada), caldria dir intèrpret de línies d’ordres (amb línies en plural), que és més correcte gramaticalment. És clar que cada línia és una ordre i normalment s’executa d’una en una, però l’intèrpret com a tal interpreta diverses línies d’odres (encara que ho faci d’una en una, ja que aquesta és la manera en què l’usuari interacciona amb el sistema operatiu).

Això no treu que el terme també es pugui utilitzar de forma abreujada sense el mot línies (intèrpret d’ordres) com també trobem que es fa en anglès (command interpreter).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS