Longo 

Ciències de la vida i la salut

En aquest context segurament fa referència a la tècnica de Longo per a l’extirpació d’hemorroides. Aquesta tècnica també és coneguda amb el nom de procediment PPH (procedure for prolapse and haemorrhoides o procediment per a prolapse i hemorroides).

Es tracta d’una formació similar a altres tècniques que, de manera abreujada, són anomenades simplement amb el nom del seu inventor com si es tractés d’un nom comú masculí. En són exemples: Rinne negatiu (prova de Rinne), Weber lateralitzat (prova de Weber), un Papanicolau (prova de Papanicolau), etc.

[DEM] 471 prova de Rinne En condicions normals, les vibracions d’un diapasó són percebudes millor i més temps quan són transmeses per via aèria. En canvi, en les afeccions de l’orella externa i mitjana, el fenomen és invers (Rinne negatiu) i hi ha una millor transmissió per via òssia, quan el diapasó és col·locat sobre l’apòfisi mastoide o el temporal. 

[DEM] 590 prova de Weber Maniobra per a determinar el tipus de sordesa. Un diapasó en vibració és col·locat sobre el vèrtex del cap; en individus normals, el so és percebut amb igual intensitat per ambdues orelles; en cas de sordesa de transmissió, el so és percebut millor per l’orella del costat malalt, i en cas de sordesa de recepció, el so és percebut millor per l’orella sana. 

En alguns casos fins i tot arriben a formar un compost, com ecodòppler:

[DEM] 2 ecografia Doppler Ecografia basada en la utilització de l’efecte Doppler, que ultra les imatges anatòmiques permet obtenir informació fisiològica en detectar i analitzar les característiques del flux sanguini en els vasos i en els teixits. Hi ha tres modalitats tècniques de sofisticació creixent: Doppler-dúplex, Doppler de color i angiodòppler. És emprada en patologia cardiovascular, en el trasplantament renal o hepàtic, i en l’embaràs ectòpic, entre altres múltiples indicacions. Es coneix també per la denominació abreujada ecodòppler

[DEM] ecodòppler f Ecografia Doppler.

Cal dir que en el DESP, trobem les entrades següents, amb minúscula inicial i amb una diferència de categoria gramatical difícil d’interpretar, ja que aquests mots, si ho comprovem a Internet, són sempre usats com a noms masculins:

rinne f Prueba empleada para la comparación monoaural entre vía aérea y vía ósea. [...]

weber m Comparación binaural de la conducción auditiva por vía ósea. [...]

No sembla, doncs, que es tracti d’una simple elisió del nucli prova, ja que alehores el resultat final mantindria la categoria gramatical del nucli elidit. O bé desapareixeria l’article, com ens trobem en casos de malalties (té la malaltia d’Alzheimerté Alzheimer). En aquest cas, en canvi, sembla que es tracta d’una conversió de nom propi (antropònim) cap a nom comú amb assignació de gènere masculí. Sembla un procés similar al que veiem en casos com pinces llevabocins f pl -> llavabocins m (DEM). No obstant això, i malgrat la proposta del DESP, la tendència general en els exemples trobats és de mantenir la majúscula inicial en els antropònims encara que siguin usats com noms comuns.

En seria un contraexemple dièsel (motor), que recullen tots els diccionaris.

Context

(Cirurgia) Només és necessària la realització d’un Longo.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

DESP: Diccionario Espasa Medicina. Madrid: Espasa Calpe, 1999.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS