partecta 

Ciències de la vida i la salut

Aquest terme ve del llatí partectum -i i fa el plural partecta -orum. Quan els mots terminats en -um passen al català perden la desinència -um i, per compensar la pèrdua d’una síl·laba, solen afegir una epèntesi -e. Per exemple, claustrum > claustr- + e; cyclum > cicl- + e. El mot llatí partectum és un neutre de la segona declinació i generalment els mots de la segona passen al català com a masculins. Per tant, la solució correcta hauria de ser partecte en masculí singular.

Context

partecta partecte: pseudosepte d’algunes diatomees que delimita lòculs i que es disposa en sèries perifèriques adjacents a la pleura. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS