inhomogeni 

Ciències de la terra

L’adjectiu anglès inhomogeneous i els substantiu inhomogeneity són mots que es poden trobar en moltes obres lexicogràfiques de referència en anglès, com ara el WEBSTER:

Main Entry: in·ho·mo·ge·ne·i·ty
Pronunciation: \(ˌ)in-ˌhō-mə-jə-ˈnē-ə-tē, -ˈnā- also ÷-ˈnī-; especially British -ˌhä-mə-\
Function: noun
Inflected Form(s): plural in·ho·mo·ge·ne·i·ties
Date: 1899
1: the condition or an instance of not being homogeneous
2: a part that is not homogeneous with the larger uniform mass in which it occurs; especially : a localized collection of matter in the universe
— in·ho·mo·ge·neous \-ˈjē-nē-əs, -nyəs\ adjective

L’existència d’aquest adjectiu anglès sembla que ha propiciat l’ús de l’adjectiu inhomogeni i els substantiu inhomogeneïtat en català i en castellà. Tinguem en compte, però, el que ens diu Navarro en l’entrada següent del Minidiccionario crítico de dudas:

- inhomogeneous. Lo que no es homogéneo, es en español ‘heterogéneo’. No hace falta, creo, andar inventando
adjetivos raros como «inhomogéneo», por mucho que así lo hagan en inglés.

En altres fòrums de traductors trobem altres alternatives que poden ser més o menys escaients segons el context, com ara l’expressió castellana carente de homogeneidad, no homogéneo, etc.

Tinguem en compte també el Diccionari de termes estadístics de l’ISI, on trobem l’entrada següent:

Language Description
English inhomogeneous Poisson process
French -
German inhomogener Poisson-Prozeß
Dutch -
Italian -
Spanish -
Catalan procés de Poisson no homogeni
Portuguese processo de Poisson não homogéneo ; processo de Poisson não homogêneo (bra)
Romanian -
Danish uhomogen poissonproces ; ikke-homogen poissonproces
Norwegian -
Swedish inhomogen poissonprocess
Finnish epähomogeeninen Poisson-prosessi
Hungarian -
Turkish homojen olmayan Poisson prosesi
Estonian -
Lithuanian -
Slovenian -
Polish -
Russian Неоднородный процесс Пуассона
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic -
Euskara -
Farsi -
Persian-Farsi -
Arabic عملية بواسن غير المتجانسة
Afrikaans infinitesimaal-homogene Poisson-proses
Chinese -

No obstant això, cal tenir present que l’ús de l’adjectiu inhomogeni observable a Internet és força abundant, especialment en castellà, i que el Cercaterm conté algunes fitxes amb termes formats amb l’adjectiu inhomogeni, si bé cap d’ells forma part de la Neoloteca.

 

Context

gneis Roca de gra de mida mitjana o grossa, amb microestructura foliada.
En les roques inequigranulars, l’aspecte és inhomogeni heterogeni, amb la foliació grollera, espaiada i irregular, adaptada als grans cristalls.

Bibliografia

WEBSTER: Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS