impartició 

Lingüística

El mot impartició és un derivat ben format del verb impartir i, a més, tot i que no el trobem recollit en cap diccionari català de referència, és cada cop més usat en els contextos docents. El derivat castellà impartición sí que està recollit al DRAE com a acció o efecte d’impartir.

Context

Increment de l’ús de les TIC en la docència, tant en la impartició de classes, com en la proposta d’activitats als estudiants. 

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS