egressat? 

Pedagogia i ensenyament

En castellà, el verb egresar significa, segons el DRAE, ‘salir de alguna parte’ (en contraposició amb ingresar, ‘entrar en un lugar’). A partir del verb s’origina el substantiu corresponent, egresado -a, que tal com recull el DRAE és una forma pròpia de l’Amèrica Llatina que es refereix a la ‘persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios’.

És especialment interessant la informació que, sota l’entrada egresado, recull el glossari de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES): 

Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que han completado satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para designar a estudiantes que habiendo concluido los cursos de su plan de estudios, no han realizado su trabajo final de graduación, por lo que no han recibido el título correspondiente. Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, no tanto con el tipo de título que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad.

Això confirma que no hi ha un acord sobre el concepte exacte que hi ha al darrere del mot egresado -a, el qual pot variar d’un país a un altre. És possible que, per això, en castellà peninsular s’hagi defugit aquesta forma i sigui més habitual parlar de titulado -a, licenciado -a, diplomado -a, graduado -a, etc.

En català passa una mica el mateix. D’entrada, la forma verbal egressar no es recull en les obres lexicogràfiques de referència i la forma substantiva derivada, egressat -ada, només es documenta en el diccionari d’Edicions 62, que la defineix com a ‘persona que ha superat un nivell determinat d’estudis universitaris’.

Aquesta expressió, malgrat estar recollida en una obra lexicogràfica, no és gens precisa i no es pot considerar implantada. És preferible, doncs, evitar aquesta expressió i substituir-la per una altra de normativa, concisa, freqüent i entenedora.

El  CASTCAT proposa com a forma equivalent per al català, en el context que ens ocupa, diplomar-se i diplomat -ada, segons si es tracta del verb o del nom. Això només és parcialment correcte, ja que s’obvia qualsevol altre tipus de titulació que no siguin les diplomatures.

Per tant, proposem com a alternatives les formes titulat -ada (si el context no ens permet conèixer la titulació o si es parla de més d’una titulació alhora), o bé llicenciat -ada, diplomat -ada, graduat -ada, etc.

Bibliografia

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

 

Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Gran diccionari 62 de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 2000.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS