elements formes 

Ciències de la vida i la salut

Els elements sanguinis com ara els eritròcits, els leucòcits i els trombòcits són anomenats en anglès formed elements per diferenciar-los de la part líquida:

formed element: one of the red blood cells, white blood cells, or blood platelets as contrasted with the fluid portion of the blood.

En castellà, tal com diu Navarro, s’anomen elementos formes, elementos figurados o elementos sólidos. Per al català, la designació recollida al DEM és únicament elements figurats, si bé amb una definició molt àmplia:

element figurat (c elemento forme, elemento figurado) Element anatòmic o element cel·lular.

Però a Internet està també documentada la forma element sòlid.

El DEM també recull la denominació corpuscle sanguini o cèl·lula sanguínia, la segona com a definició de la primera. En la definició de cèl·lula sanguínia hi trobem l’expressió element format:

cèl·lula sanguínia Cadascun dels elements formats existents a la sang: eritròcits, leucòcits i plaquetes.  

Sobre la conveniència d’usar aquestes altres denominacions, cal tenir en compte el que diu Navarro en relació al castellà:

blood corpuscle (o blood cell). Los eritocitos y los leucocitos no se llaman en español «corpúsculos sanguíneos», sino ‘glóbulos sanguíneos’ o, menos frecuentemente, ‘células sanguíneas’; *red corpuscle o red blood cell (eritrocito, glóbulo rojo), white corpuscle o white blood cell (leucocito, glóbulo blanco).

Obsérvese, además, que el término ‘glóbulo’ és más apropiado que ‘célula’ en este contexto, puesto que tanto los glóbulos rojos o eritrocitos como las plaquetas o trombocitos carecen de núcleo y no son, pues, verdaderas células.

Obsérvese asimismo que el término inglés blood cospuscles és sinónimo de formed elements (‘elementos formes de la sangre’, ‘elementos figurados de la sangre’ o ‘elementos sólidos de la sangre’), y engloba tanto a leucocitos como a eritrocitos y trombocitos, mientras que para muchos médicos de habla hispana el término ‘glóbulos sanguíneos’ únicamente hace referencia a los leucocitos y a los eritrocitos, pero no a los trombocitos.

Si totes aquestes consideracions són aplicables també al català, caldrà anar alerta amb l’ús dels possibles sinònims corpuscle sanguini i cèl·lula sanguínia. En el cas de l’expressió elements formats, Navarro no la considera acceptable per al castellà (elementos formados), però, almenys en català, sembla preferible aquesta expressió que no pas l’expressió elements formes, que usa un adjectiu (forme) que només té entrada al diccionari com a formant (-forme) i no com a paraula independent. No obstant això, l’expressió elements formats pot induir a confusions.

De totes les denominacions fins ara esmentades, la d’elements figurats sembla la més clara i menys problemàtica des d’un punt de vista formal o conceptual.

Context

Tema 10. Semiologia d’elements formes figurats a la sang. Semiologia eritrocitària. Alteracions de l’hemoglobina. Eritroblasts. Inclusions eritrocitàries. Semiologia leucocitària. Alteracions morfològiques en els polinuclears, limfòcits i monòcits. Semiologia de les plaquetes. Normalitat. Alteracions morfològiques. Sistemàtica de l’observació d’un frotis sanguini

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS