tutorial? (morfologia) 

Informàtica i Internet

L’adjectiu tutorial, que pot aparèixer en construccions com ara acció tutorial, s’ha de considerar una formació correcta, tot i que no es documenta en cap obra de referència. Es tracta de la creació d’un adjectiu mitjançant l’adjunció del sufix -al a la base substantiva tutor, procedent del substantiu llatí tutor, -oris. En català (i també en altres llengües) veiem certa tendència a incorporar aquesta i de la desinència llatina davant del sufix -al en els derivats d’aquest tipus:

dictatorial < dictator, oris

senatorial < senator, oris

vectorial < vector, oris

o a ometre-la: 

lectoral < lector < lector, oris

rectoral < rector < rector, oris

doctoral < doctor < doctor, oris

El fet és que en llatí generalment no es formaven adjectius derivats en -alis a partir d’aquest tipus de noms deverbals acabats en -tor; els adjectius es formaven amb el sufix -ius: senator, oris > senatorius, a ,um (‘senatorial’), dictator, oris > dictatorius, a, um (‘dictatorial’); vector, oris > vectorius, a, um. D’acord amb el Diccionari etimològic d’Enciclopèdia Catalana, aquests adjectius en -al (senatorial, dictatorial, vectorial) són formacions analògiques sobre la base de l’adjectiu llatí (senatorius, dictatorius, vectorius), mentre que les formacions sense i cal interpretar-les com a derivats catalans a partir de la base catalana.

En llatí, juntament amb el substantiu tutor, -oris, tenim l’adjectiu tutorius, -a, -um (relatiu o pertanyent al tutor), com es pot veure al Gaffiot. Per analogia amb els casos com dictatorial, senatorial o vectorial, es justifica perfectament la formació adjectiva tutorial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS