pacient tributari 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb els especialistes consultats, un pacient tributari de pròtesi fixa és un pacient que té necessitat d’una pròtesi d’aquest tipus pels motius que sigui, tot i que poden plantejar-se altres tractaments.

A cap diccionari consultat en català, castellà o anglès no es troba recollit aquest significat, ja que l’adjectiu tributari fa referència a una persona o cosa que dóna o paga (un tribut), no pas que rep:

adj. [ECT] Relatiu o pertanyent al tribut.
adj. [LC] [ECT] Subjecte a tribut.
adj. [LC] Que desemboca en un riu més important o en un llac. La Valira és tributària del Segre.

Així, doncs, l’expressió pacient tributari és probablement un gal·licisme, ja que, com es pot veure a L’Encyclopédie Larousse, en francès té una accepció que s’ajusta a la del context de la consulta:

tributaire
adjectif
(latin tributarius, de tributum, tribut)

Qui dépend de quelqu’un, de quelque chose d’autre : Une économie tributaire de l’étranger.

 A més dels significats comuns al català o al castellà:

tributaire
adjectif et nom

Qui paie tribut.

tributaire
adjectif et nom masculin

Cours d’eau qui se jette dans un lac.
Synonyme de affluent.

Per altra banda, es pot veure que l’expressió pacient tributari o la forma castellana paciente tributario, tot i que està documentada, no presenta una gran quantitat d’ocurrències. En general, hem pogut constatar que tots els casos en què apareix paciente tributario es poden substituir fàcilment per altres expressions amb moltes més ocurrències. Vegem-ne uns exemples:

paciente tributario del tratamineto... / paciente susceptible de beneficiarse del tratamiento...

paciente tributario de trasplante renal / paciente susceptible de recibir un trasplante renal

paciente tributario de implantes / paciente susceptible de implantes

paciente tributario de prótesis / paciente susceptible de tratamiento con una prótesis

asistolia es tributaria de ser tratada con desfibrilación / asistolia susceptible de ser tratada con desfribilación

  Atès que l’ús de tributari en aquests contextos no s’adiu amb el sentit general i etimològic de l’adjectiu i que es tracta presumiblement d’un calc del francès, recomanem evitar-ne l’ús i substituir-lo per altres expressions, com les proposades més amunt.

Context

pacient tributari de pròtesi fixa susceptible de tractament amb pròtesi fixa

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS