immune, immunològic, immunitari 

Ciències de la vida i la salut

Sobre els adjectius immunològic, immunitari i immune, remetem a l’article «Immunològic immunitari: un esforç il·lògic?», on es posa de manifest que la restricció de significat de l’adjectiu immunològic no s’aplica a altres adjectius similars i que sovint és difícilment aplicable. Com a conseqüència de tot el que s’exposa en l’article esmentat, sembla poc recomanable forçar la distinció que els diccionaris proposen, especialment perquè es fa difícil d’aplicar. Sembla preferible fer-los sinònims parcials, en el sentit que immunològic inclogui el significat d’immunitari (‘relatiu o pertanyent a la immunitat’). En tot cas, aquesta és la tendència que s’observa espontàniament en els usos analitzats d’aquests adjectius.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS